Seleccionar idioma: ESP  - CAT

Avis legal

El propietari d'aquest web i el seu contingut és New Print . Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d'aquesta web sense la corresponent autorització dels seus amos. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant New Print exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d'exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.

New Print es reserva el dret de modificar el contingut del web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

New Print declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l'absència de virus ni d'altres elements al web.

Condiciones de Utilización de la Web

New Print ofereix al seu web informació relacionada amb el tipus d'activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats. New Print es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.new-print.com podent limitar o no permetre l'accés a aquesta informació.

Especialment, New Print es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l'accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a New Print que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l'adequat funcionament del web.